Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STRZEGOWO z dnia 4 maja 2009 roku Na podstawie art. 44 ust. l ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz. U. Nr 25, póz. 219 z póz. zmianami/ oraz w związku z uchwałą Nr XXXIX/231/2002 Rady Gminy Strzegowo z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie podziału...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 24.04.2009r. Nr 7624/7-6/2009 Z a w i a d o m i e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 14.04.2009r. Nr 7624/6-6/2009 Z a w i a d o m i e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 09.04.2009r. Nr 7624/9-3/09 Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 33 ust.1 i art. 73 ust.1, art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Strzegowo dnia 07.04.2009r. Nr 7624/5-4/09 Z a w i a d o m i e n i e o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 8 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Strzegowo dnia 01.04.2009r. Nr 7624/7-5/09 Z a w i a d o m i e n i e o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 8 oraz art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Strzegowo dnia 24.03.2009r. Nr 7331/55-3/07/09 Z a w i a d o m i e n i e o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 10 oraz art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 25.03.2009r. Nr 7624/8-3/09 Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 73 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 18.03.2009r. Nr 7624/7-3/09 Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 73 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Strzegowo dnia 20.03.2009r. Nr 7624/6-5/08/09 Z a w i a d o m i e n i e o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 8 oraz art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku...