Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Strzegowo dnia 26.09.2008r. Nr 7322/2-2/2008 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr.80, poz.717 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 28...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 01.09.2008r. Nr 7624/6-8/08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wójt Gminy Strzegowo podaje do publicznej wiadomości że w dniu 29.08.2008 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

Zawiadomienie w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Józefowo

Strzegowo, dnia 11.08.2008r. Nr 7624/6-7/2008 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) Wójt Gminy Strzegowo zawiadamia, że stosownie do art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska...

Postępowanie w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Józefowo

Strzegowo dnia 05.08.2008r. Nr 7624/6-4/08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami) oraz art. 40 Kodeksu postepowania administracyjnego...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Strzegowo 22.07.2008r WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Nr działki i pow. w m² Nr księgi wieczystej Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza w złotych 108/2 o pow. 786 ...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Strzegowo 30.04.2008 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Nr działki i powierzchnia Nr księgi wieczystej Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza w złotych 113 o pow.0.1634ha 58 388 Unikowo Zabudowana...