Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BEZPRZETARGOWEJ - SUŁKOWO BOROWE

Strzegowo 13.01.2009r WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BEZPRZETARGOWEJ Nr działki i pow. w m² Nr księgi wieczystej Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Wartość według operatu szacunkowego 70/1 0,2013ha KW...

Zawiadomienie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Strzegowo dnia 31.12.2008r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Strzegowo dnia 06.01.2009r. Nr 7624/4-3/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Strzegowo dnia 02.01.2009 r. Nr 7624/3-1/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Strzegowo dnia 02.01.2009r. Nr 7624/1-1/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Strzegowo dnia 02.01.2009 r. Nr 7624/2-1/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Strzegowo dnia 19.12.2008r. Nr 7624/9-3/08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r....

ZAWIADOMIENIE

Strzegowo dnia 05.12.2008r. Nr 7624/8-5/08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 72 ust.6 ustawy z dnia 03 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy w Strzegowie...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Strzegowo, dnia 08.10.2008r. Nr 7331/29-2/08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 K. p. a. oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz..U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)...

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 02.10.2008r. Nr 7322/1-4/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr 80, poz.717 z późn. zmianami/...