Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Strzegowo dnia 19.12.2008r. Nr 7624/9-3/08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r....

ZAWIADOMIENIE

Strzegowo dnia 05.12.2008r. Nr 7624/8-5/08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 72 ust.6 ustawy z dnia 03 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy w Strzegowie...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Strzegowo, dnia 08.10.2008r. Nr 7331/29-2/08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 K. p. a. oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz..U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)...

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 02.10.2008r. Nr 7322/1-4/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr 80, poz.717 z późn. zmianami/...

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Strzegowo dnia 26.09.2008r. Nr 7322/3-2/2008 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr.80, poz.717 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 28...

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Strzegowo dnia 26.09.2008r. Nr 7322/2-2/2008 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr.80, poz.717 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 28...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 01.09.2008r. Nr 7624/6-8/08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wójt Gminy Strzegowo podaje do publicznej wiadomości że w dniu 29.08.2008 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

Zawiadomienie w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Józefowo

Strzegowo, dnia 11.08.2008r. Nr 7624/6-7/2008 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) Wójt Gminy Strzegowo zawiadamia, że stosownie do art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska...

Postępowanie w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Józefowo

Strzegowo dnia 05.08.2008r. Nr 7624/6-4/08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami) oraz art. 40 Kodeksu postepowania administracyjnego...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Strzegowo 22.07.2008r WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Nr działki i pow. w m² Nr księgi wieczystej Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza w złotych 108/2 o pow. 786 ...