Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Starosty Mławskiego

Dokument w załączeniu.

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 22.11.2012r. Nr 6220.4.2012 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 30.10.2012r. Nr 6220.1.2012 O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 24.10.2012r. Nr 6220.4.2012 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo Na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania - że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie w dniu 20.07.2012r. wydał opinię...

Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

Strzegowo dnia 07.09.2012r. Nr 6730.32.2012 Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania...

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 06.09.2012r. Nr 6220.5.2012 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i...

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Strzegowo dnia 30.08.2012r. Nr 6220.1.2012 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Na podstawie art.21 ust.2 pkt 16, art. 30, art. 33 ust.1 oraz art. 79 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 27.08.2012r. Nr 6720.1.2011 O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo Na podstawie art 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 roku, poz....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Strzegowo dnia 16.08.2012r. Nr 6220.5.2012 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),...