Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 13.10.2009r. Nr 7624/9-6/09 O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 33 ust.1 i art. 73 ust.1, art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych Gminy Strzegowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegowie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych Gminy Strzegowo” osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Więcej informacji w załączniku.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Nr działki i pow. w ha : 465 o pow. 0,75 Nr księgi wieczystej : 00060066 Położenie nieruchomości: Dąbrowa Opis nieruchomości : Bezpośredni dostęp do nieruchomości – drogą asfaltową , działka położona w sąsiedztwie drogi krajowej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 27.08.2009r. Nr 7624/15-1/09 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 33 ust.1 i art. 73 ust.1, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Zawiadomienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwrocie podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. w terminie od 2 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

Strzegowo dnia 10.08.2009r. Nr 7331/31-3/2009 Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Strzegowo dnia 31.07.2009r. Nr 7624/13-5/09 Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 22.07.2009r. Nr 7624/5-7/2009 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 21.07.2009r. Nr 7624/14-3/09 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 73 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 15.07.2009r. Nr 7624/13-3/09 ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Zgodnie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r....