Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 13.07.2009r. Nr 7624/11-4/2009 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Strzegowo 14.07.2009r WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Nr działki i pow. w ha 465 o pow. 0,75 Nr księgi wieczystej 00060066 Położenie nieruchomości Dąbrowa Opis nieruchomości Bezpośredni dostęp do nieruchomości – drogą asfaltową , działka położona w sąsiedztwie...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Strzegowo, dnia 07.07.2009r. Nr 7331/31-1/09 Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 K. p. a. oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz..U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn....

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 27.06.2009r. Nr 7624/10-6/09 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Strzegowo 30.06.2009r WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I. Nr działki 681/2 o pow. 800 w m² Nr księgi wieczystej KW 57 544 Położenie nieruchomości: Strzegowo Osada Opis nieruchomości: Nie zabudowane działki położone w terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową...

Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

Strzegowo dnia 24.06.2009r. Nr 7331/22-3/2009 Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ...

Z a w i a d o m i e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 22.06.2009r. Nr 7624/8-6/2009 Z a w i a d o m i e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Strzegowo dnia 17.06.2009r. Nr 7624/9-5/09 Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji...

Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Strzegowo dnia 19.06.2009r. Nr 7624/10-5/09 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 8, art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 08.06.2009r. Nr 7624/12-1/09 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 33 ust.1 i art. 73 ust.1, art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...