Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Strzegowo dnia 24.03.2009r. Nr 7331/55-3/07/09 Z a w i a d o m i e n i e o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 10 oraz art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 25.03.2009r. Nr 7624/8-3/09 Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 73 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 18.03.2009r. Nr 7624/7-3/09 Z a w i a d o m i e n i e o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 73 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Strzegowo dnia 20.03.2009r. Nr 7624/6-5/08/09 Z a w i a d o m i e n i e o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 8 oraz art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku...

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 19.02.2009r. Nr 7322/1-5/08/09 O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717 z późn. zmianami)...

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 17.02.2009r. Nr 7624/4-6/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 17.02.2009r. Nr 7624/3-5/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 17.02.2009r. Nr 7624/2-5/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 17.02.2009r. Nr 7624/1-5/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Strzegowo dnia 09.02.2009r. Nr 7624/13-6/08/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...