Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo

                                                                                                                            Strzegowo 14.06.2013 r.

 

 271.16.2013

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na  odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo

 

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia  o zamówieniu: 216492 - 2013.       

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Gmina Strzegowo informuje, że  w prowadzonym postępowaniu na zadanie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów.

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 377 784,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.  Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów                  w kryterium

„Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

SITA Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock

69,57

69,57

2

Zakład Usług Komunalnych USKOM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Płocka 102, 06-500 Mława

60,05

60,05

3

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów

100,00

100,00

 

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.strzegowo.pl

3. a/a

                                                                                                          Wójt Gminy Strzegowo

                                                                                                            /-/ Wiesław Zalewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.06.2013
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2013 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 17629
14 czerwca 2013 13:01 Wojciech Klimkiewicz - Dodanie dokumentu.