Przetargi

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

 

Nr sprawy 271.33.2017                                                                                              Strzegowo 05.12.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni
 wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.) informuję, że Zamawiający – Gmina Strzegowo ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę – 1 117 296,53 zł brutto,

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05.12.2017 do godziny 13:00 wpłynęła 1 oferta.

 

Streszczenie złożonych ofert 

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena w PLN brutto

Termin realizacji

Warunki płatności

Termin gwarancji

1

STALBUDOM SP. z o.o.

Zgoda 4/7

00 – 018 Warszawa

1 783 500,00

zł brutto

od dnia podpisania umowy 31 lipca 2018r.

30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 60 miesięcy gwarancji

 

Zgodnie z ust. 9 pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.”

                                                                                  Wójt Gminy Strzegowo

                                                                                 /-/ Wiesław Zalewski

 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.12.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2017 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 472
05 grudnia 2017 15:23 Wojciech Klimkiewicz - Opublikowanie dokumentu.
05 grudnia 2017 15:21 Wojciech Klimkiewicz - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)