Przetargi

Informacja z otwarcia ofert zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo, 07.12.2017 r.

 

 

 

271.34.2017  

           

 

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo”

 

Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia o zamówieniu: 624544-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo, które odbyło się w dniu 07.12.2017 r. o godzinie 1315 w Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32,  06-445 Strzegowo pokój Nr 9, Gmina Strzegowo zamieszcza następujące informacje:

1) na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 620 200,00 zł,

2) do upływu terminu składania ofert (07.12.2017 r. do godziny 1300) wpłynęła 1 oferta.

3) ofertą złożyło:          

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

(brutto)

częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Ciechanowie

ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów

 

711 840,96

2 razy w roku

 

4) termin wykonania zamówienia:  od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

5) okres gwarancji – nie dotyczy

6) warunki płatności: zaakceptowano warunki płatności ustalone w projekcie umowy.

 

Zgodnie z rozdziałem XI ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wykonawca           w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

 

                                                                                              Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                             /-/ Wiesław Zalewski

 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.12.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 396
08 grudnia 2017 11:47 Wojciech Klimkiewicz - Opublikowanie dokumentu.
07 grudnia 2017 14:17 Wojciech Klimkiewicz - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)