Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II

Strzegowo, 11.12.2017 r.

271.30.2017   

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 609358-N-2017 z dnia 2017-10-30 r.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na przebudowę targowiska stałego w Strzegowie - Etap II do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

KUCZALSKI WIESŁAW

"Zakład Usług Wod-Kan., C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę"

ul. Dzierzgowska nr 40, 06-500 Mława

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 3 197 541,46 zł

Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „cena” i „okres gwarancji”. Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Zamawiający jednocześnie informuje, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający pierwotnie przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 933 050,41 zł. Uchwałą Nr XXXVII/203/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 08 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zwiększono kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do kwoty 3 300 000,00 zł, z czego na 2018 rok 3 250 000,00 zł.

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryteria: „cena” i „okres gwarancji”. 

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów w kryterium

„cena”

waga 60 %

Liczba punktów w kryterium

„okres gwarancji”

waga 40 %

Łączna punktacja

1

KUCZALSKI WIESŁAW "Zakład Usług Wod-Kan., C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę"

ul. Dzierzgowska nr 40,

06-500 Mława

60,00

40,00

100,00

 

Zamówienie nie obejmowało dopuszczenia lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.bip.strzegowo.pl

3. a/a

        

  Wójt Gminy Strzegowo

 

  /-/ Wiesław Zalewski

Wiadomości powiązane

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2017 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 373
11 grudnia 2017 13:00 Damian Sobiecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)