Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Strzegowo, 18.12.2017 r.

271.35.2017  

           

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 625678-N-2017 z dnia 2017-12-01 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim, które odbyło się w dniu 18.12.2017 r. o godzinie 1315 w Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo pokój Nr 9, Gmina Strzegowo zamieszcza następujące informacje:

1) na sfinansowanie zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę 92 940,77 zł,

2) do dnia 18.12.2017 r. do godziny 1300 wpłynęły 3 oferty.

3) oferty złożyli:          

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

(netto)

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

 (brutto)

Okres gwarancji

(miesiące)

1

SERSO Sp. z o.o.

ul. Aksamitna 29

02-287 Warszawa

178 823,00

219 952,29

60

2

Przedsiębiorstwo Budowy Mostów

„BUDMOST” s.c.

ul. Szkolna 32/13

09-100 Płońsk

74 296,50

91 384,70

60

3

MARYSIEŃKA Agnieszka Siejk

ul. Kilińskiego 2 lok 10

07-300 Ostrów Maz.

72 958,30

89 738,71

60

 

4) termin wykonania zamówienia: 31.05.2018 r.

5) warunki płatności: zaakceptowano warunki płatności ustalone w projekcie umowy.

 

Zgodnie z rozdziałem XI ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

 

   Wójt Gminy Strzegowo

                                                                               

/-/ Wiesław Zalewski

Wiadomości powiązane

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2017 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 261
18 grudnia 2017 13:47 Damian Sobiecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)