Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo

 Strzegowo 22.12.2017 r.

 

 271.34.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo

 

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 624544-N-2017 z dnia 29.11.2017

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na zadanie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83

 

Cena z VAT wybranej oferty wynosi:  711 840,96 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów                  w kryterium

„cena”

Liczba punktów                  w kryterium

„częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych”

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83

60,00

20,00

80,00

 

Zamówienie nie obejmowało dopuszczenia lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

                                                                                  Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                  /-/ Wiesław Zalewski

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.12.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2017 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 408
22 grudnia 2017 14:12 Wojciech Klimkiewicz - Opublikowanie dokumentu.
22 grudnia 2017 14:10 Wojciech Klimkiewicz - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)