Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

 

Strzegowo, 03.01.2018 r.

271.35.2017  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 625678-N-2017 z dnia 2017-12-01 r.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.  2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

MARYSIEŃKA Agnieszka Siejk

ul. Kilińskiego 2 lok 10, 07-300 Ostrów Maz.

Cena z VAT wybranej oferty wynosi:  89 738,71 zł

Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta oceniona jako najkorzystniejsza odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonano oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „cena” i „okres gwarancji”. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryteria: „cena” i „okres gwarancji”. 

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów w kryterium „cena”

waga 60 %

Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” waga 40 %

Łączna punktacja

1

SERSO Sp. z o.o.

ul. Aksamitna 29

02-287 Warszawa

24,48

40,00

64,48

2

Przedsiębiorstwo Budowy Mostów

„BUDMOST” s.c.

ul. Szkolna 32/13

09-100 Płońsk

58,92

40,00

98,92

3

MARYSIEŃKA Agnieszka Siejk

ul. Kilińskiego 2 lok 10

07-300 Ostrów Maz.

60,00

40,00

100,00

 

Zamówienie nie obejmowało dopuszczenia lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.bip.strzegowo.pl

3. a/a

 

   Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                  /-/ Wiesław Zalewski

Wiadomości powiązane

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2018 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 253
03 stycznia 2018 11:25 Damian Sobiecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2018 11:24 Damian Sobiecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2018 11:23 Damian Sobiecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)