Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie

Strzegowo 06.02.2018 r.

 

 

ZK.271.1.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę oleju napędowego i oleju opałowego  dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie

 

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 506043-N-2018

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na zadanie pn.: „Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego  dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie” wybrano najkorzystniejsze oferty złożoną przez Wykonawców:

 

w zakresie części 1 – Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego  dla potrzeb Zakładu 

                                    Komunalnego w Strzegowie

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „GRAMAX” Sp. z o.o., ul. Dzierzgowska 140, 06-500 Mława

 Cena z VAT wybranej oferty wynosi:  181 252,80 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.  Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.).

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów                  w kryterium

„cena”

Łączna punktacja

1

OLKOP BIS Sp. z o.o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń

99,70

99,70

2

TANKPAL Sp. z o.o., ul. Płocka 24, 09-472 Cekanowo

99,83

99,83

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „GRAMAX” Sp. z o.o., ul. Dzierzgowska 140, 06-500 Mława

100,00

100,00

Zamówienie nie obejmowało dopuszczenia lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamówienie nie zostało unieważnione.

 

 w zakresie części 2 - Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Strzegowie

 

OLKOP BIS Sp. z o.o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń

Cena z VAT wybranej oferty wynosi:  14 550,90 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.  Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.).

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów                  w kryterium

„cena”

Łączna punktacja

1

OLKOP BIS Sp. z o.o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń

100,00

100,00

2

TANKPAL Sp. z o.o., ul. Płocka 24, 09-472 Cekanowo

97,93

97,93

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „GRAMAX” Sp. z o.o., ul. Dzierzgowska 140, 06-500 Mława

98,79

98,79

Zamówienie nie obejmowało dopuszczenia lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamówienie nie zostało unieważnione.

 

                                                                        /-/ Jerzy Brzeziński 

 

                                                                       p.o. Kierownika Zakładu Komunalnego  

                                                                       w Strzegowie 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Jednostki budżetowe

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.02.2018
Dokument wytworzony przez: Zakład Komunalny w Strzegowie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2018 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 301
06 lutego 2018 15:10 Wojciech Klimkiewicz - Opublikowanie dokumentu.
06 lutego 2018 15:08 Wojciech Klimkiewicz - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)