Przetargi

Informacja z otwarcia ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem”

Strzegowo, 07.02.2018 r.

 

 

271.2.2018    

         

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem”

 

Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia o zamówieniu: 511918-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem, które odbyło się w dniu 07.02.2018 r. o godzinie 1315 w Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32,  06-445 Strzegowo pokój Nr 9, Gmina Strzegowo zamieszcza następujące informacje:

1) na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 20 644,32 zł,

2) do upływu terminu składania ofert (07.02.2018 r. do godziny 1300) wpłynęła 1 oferta.

3) ofertą złożyło:          

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

(brutto)

Częstotliwość pobytów inspektora nadzoru inwestorskiego na placu budowy

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne REA Zbigniew Wrona

ul. Zamoyskiego 10, 96-500 Sochaczew

 

33 210,00

co drugi dzień realizacji robót

 

4) termin wykonania zamówienia:  do 31.07.2018 r.

5) okres gwarancji – nie dotyczy

6) warunki płatności: zaakceptowano warunki płatności ustalone w projekcie umowy.

 

Zgodnie z rozdziałem XI ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wykonawca   w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

                                                                                                       Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                         /-/ Wiesław Zalewski

 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.02.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2018 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 391
07 lutego 2018 14:06 Wojciech Klimkiewicz - Opublikowanie dokumentu.
07 lutego 2018 14:03 Wojciech Klimkiewicz - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)