Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

 

Strzegowo 01.03.2018 r.

 

 271.2.2018


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

 

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 511918-N-2018

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na zadanie pn.: „pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne REA Zbigniew Wrona

ul. Zamoyskiego 10, 96-500 Sochaczew

Cena z VAT wybranej oferty wynosi:  33 210,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba Punktów                  w kryterium

„cena”

Liczba punktów                  w kryterium

„jakość”

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne REA Zbigniew Wrona

ul. Zamoyskiego 10, 96-500 Sochaczew

60,00

20,00

80,00

 Zamówienie nie obejmowało dopuszczenia lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

                    Wójt Gminy Strzegowo

 

                        /-/ Wiesław Zalewski

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.03.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2018 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 340
01 marca 2018 15:25 Wojciech Klimkiewicz - Opublikowanie dokumentu.
01 marca 2018 14:31 Wojciech Klimkiewicz - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)