Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo 23.03.2018 r.

271.5.2018

           

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 528440-N-2018 z dnia 2018-03-08 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo, które odbyło się w dniu 23.03.2018 r. o godzinie 1315 w Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo pokój Nr 9, Gmina Strzegowo zamieszcza następujące informacje:

1) na sfinansowanie zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę 928 113,86 zł,

2) do dnia 23.03.2018 r. do godziny 1300 wpłynęły 2 oferty.

3) oferty złożyli:          

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

(netto)

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

 (brutto)

Okres gwarancji

(miesiące)

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 

06-500 Mława

702 716,30

864 341,05

60

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 

i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28,

05 – 300 Mińsk Mazowiecki

869 143,14

1 069 046,06

60

 

4) termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.

5) warunki płatności: zaakceptowano warunki płatności ustalone w projekcie umowy.

 

Zgodnie z rozdziałem XI ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                         /-/ Wiesław Zalewski

 

Wiadomości powiązane

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2018 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 154
23 marca 2018 13:49 Damian Sobiecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2018 13:49 Damian Sobiecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)