Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz

Strzegowo, 27.04.2018 r.

271.9.2018   

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 539758-N-2018 z dnia 2018-04-04 r.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.  2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12,  06-450 Glinojeck

Cena z VAT wybranej oferty wynosi:  998 932,32 zł

Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta oceniona jako najkorzystniejsza odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonano oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „cena” i „okres gwarancji”. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryteria: „cena” i „okres gwarancji”. 

 

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów w kryterium „cena”

waga 60 %

Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” waga 40 %

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 

i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28,

05 – 300 Mińsk Mazowiecki

57,00

40,00

97,00

2

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL”

Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12,  06-450 Glinojeck

60,00

40,00

100,00

 

Zamówienie nie obejmowało dopuszczenia lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.bip.strzegowo.pl

3. a/a

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                         /-/ Wiesław Zalewski

Wiadomości powiązane

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2018 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 122
27 kwietnia 2018 12:48 Damian Sobiecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)