Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) - Otwarta Strefa Aktywności w Strzegowie

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro)

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8

 

 

Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na:

Otwarta Strefa Aktywności w Strzegowie

 

 

INFORMACJE OGÓLNE :

1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione  w niniejszym  zaproszeniu do składania ofert.

 2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu. 

 3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

    Urząd Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo.

 

Strzegowo dnia 19.06.2018 r.

 

Z A T W I E R D Z A M:

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

/-/ Wiesław Zalewski

 

 

 I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, 

tel. 023 6794004, fax. 023 6794047

http://www.strzegowo.pl

e-mail: ug@strzegowo.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1600

NIP: 5691759048

REGON: 130378440

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie otwartej strefy aktywności wyposażonej w rekreacyjne urządzenia siłowni zewnętrznej i strefy relaksu z małą architekturą oraz placu zabaw z ogrodzeniem uzupełniającym.

Inwestycja obejmuje:

- montaż siłowni zewnętrznej na fundamentach betonowych, która składa się z urządzeń pojedynczych i podwójnych dających w sumie 11 stanowisk do ćwiczeń,

- montaż urządzeń placu zabaw w postaci czterech oddzielnych urządzeń,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej pod urządzeniami placu zabaw,

- wykonanie ogrodzenia,

- wykonanie dwóch furtek w istniejącym ogrodzeniu,

- montaż czterech ławek z oparciem,

- montaż kosza na odpady,

- montaż stołu do gry w szachy,

- wykonanie nawierzchni utwardzonej pod ławkami,

- wykonanie nawierzchni żwirowej pod stół do szachów,

- montaż tablicy informacyjnej na fundamencie betonowym,

- wykonanie nasadzeń zieleni.

Przez działkę, na której projektuje się przeprowadzenie inwestycji, przebiega infrastruktura kanalizacyjna. Projektowane urządzenia nie kolidują z infrastrukturą podziemną są zlokalizowane poza jej przebiegiem. Projektowana nawierzchnia z kostki nie stanowi zagrożenia kolizji z instalacja i jest łatwa do demontażu w przypadku jej awarii.

Podane w dokumentacji wymiary projektowanych urządzeń są wymiarami minimalnymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią zgłoszenie budowy (robót budowlanych) i projekt zagospodarowania terenu (zwany dalej dokumentacją projektową).

 

2. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót.

3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie  przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert i wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/  zmiana treści zaproszenia do składania ofert, zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie.

4. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie.

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści zaproszenia do składania ofert i w postępowaniu.

6. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.

7. Zadanie objęte niniejszym zamówieniem zostało zaopiniowane pozytywnie z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018, Ministerstwa Sportu i Turystyki

    

8. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45111000-0 Roboty budowlane – roboty ziemne

45233340-4 Roboty budowlane – roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

37440000-4 Dostawa i montaż siłowni plenerowych

36535200-2 Wyposażenie placu zabaw

 

III. Termin realizacji/wykonania zamówienia:

Termin wykonania:  data zakończenia do dnia 10.10.2018 r.

Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego bez uwag, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 projektu umowy.

 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, współpracę z Zamawiającym, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych, obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną,  usunięcia kolizji z instalacjami i sieciami podziemnymi i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym zalecane jest bardzo szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, jak również przyszłego placu budowy.

2. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w tabeli znajdującej się w formularzu ofertowym.

3. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatyw­ne, spowoduje jej odrzucenie.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień zaproszenia do składania ofert.

5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do zaproszenia do składania ofert.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

10. Na ofertę powinny składać następujące dokumenty:

- formularz oferty,

- dowód wniesienia wadium,

- odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik),

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

 

 „Urząd Gminy w Strzegowie, 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32

Oferta w postępowaniu na zadanie: Otwarta Strefa Aktywności w Strzegowie

Nie otwierać przed 27.06.2018 r. godz. 1215

 

12. Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 27.06.2017 r. do godz. 1200.

2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu składania ofert. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

3. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 27.06.2017 r. o godz. 1215  w pokoju Nr 9 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Strzegowie, 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32.

4. Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na jego pisemny wniosek, informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ich ceny.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda, nazwy (firmę) oraz adres wykonawców, których oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

 

VII Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. Jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,

2. Zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

3. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym kodeksu cywilnego,

4. Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie przedłożył wymaganych dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 
 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w kryterium:

Najniższa cena  - 100%

2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

 

                                                   cena najniższa

punktacja badanej oferty =    -----------------------     x 100

                                                 cena badanej oferty

 

3. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

5. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c)   zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


X. Wymagania dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do zaproszenia do składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych gr. 00/100 przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Strzegowie nr konta 03 8238 0009 0000 0648 2000 0002. W tytule wpłaty należy dokładnie określić jakiego zaproszenia do składania ofert przelew dotyczy.

4. Wniesienie wadium w formie przelewu pieniężnego oznacza uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 w sekretariacie pok. Nr 1 lub dołączyć do oferty. Z dokumentu tego musi wynikać, że gwarancja/poręczenie jest nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja/poręczenie nie może w swojej treści uzależniać wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek inną osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium.

6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci również niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale V ust. 14 niniejszego  zaproszenia do składania ofert z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych dokumentów lub wyjaśnień, nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale VIII ust. 3 niniejszego  zaproszenia do składania ofert, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.  Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

XIII. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

 

XIV. Wykluczenie wykonawców:

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy:

a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

 

XV. Unieważnienie postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach, gdy:

1) nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leżą w interesie zamawiającego;

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;

5) przed wyłonieniem wykonawcy zachodzi konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie zamówienia;

2. Postępowanie może być unieważnione bez podania przyczyny, w każdym momencie, przed otwarciem ofert.

 

XVI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą:

1. Komunikacja (oświad­czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (236794085) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) w szczególności poprzez pocztę elektroniczną ug@strzegowo.pl

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

3. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy Urzędu Gminy w Strzegowie:

Damian Sobiecki,  pok. nr 11 tel. 23 6794004 wew. 18.

 

XVII Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679            z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Strzegowo z siedzibą: Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo
  • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Strzegowo jest Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko, kontakt: adres e-mail iodo@rt-net.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [1];

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2];

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

XVIII. Postanowienia końcowe:

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do zaproszenia do składania ofert – załącznik nr 3. W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy projektu umowy.

2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wiadomości powiązane

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2018 15:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 157
28 czerwca 2018 11:27 Damian Sobiecki - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2018 15:42 Damian Sobiecki - Opublikowanie dokumentu.
19 czerwca 2018 15:41 Damian Sobiecki - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5__dokumentacja_projektowa.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)