Przetargi

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 22.06.2018 r.

271.16.2018

Zamawiający:

Gmina Strzegowo

06-445 Strzegowo

ul. Plac Wolności 32

Wszyscy uczestnicy

postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 572983-N-2018 z dnia 2018-06-15 r.

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

W związku z wystąpieniem wykonawców o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela wyjaśnień.

 

Wykonawcy zadali następujące pytania:

1. Czy zleceniodawca jest w stanie określić dokładną liczbę autokarów jaką zleceniobiorca powinien realizować przedmiot zamówienia?

2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy wykonawca zgodnie z przepisami (obowiązującymi od 1 stycznia 2019r.) nie będzie miał podstawy prawnej do sprzedaży biletów miesięcznych z dotychczasową ulgą ustawową?

3. Pytanie nr 1: Czy zakup biletów miesięcznych będzie dokonywany w trybie art. 5a ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz. U. z 1992 nr 54, poz. 254 póź. zm.).

Jeżeli zakup dokonywany jest w oparciu o wyż. cyt. przepis wnosimy o umieszczenie stosownego zapisu we wzorze umowy - jako podstawy prawnej zakupu biletów przez gminę.

4. Pytanie nr 2: W §4 pkt 5 umowy Zamawiający wprowadził zapis: ,,W przypadku odpracowywania zajęć w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z ustalonym rozkładem. Wykonawca dopuszcza w miarę potrzeb i możliwości przewóz uczniów w okresie przerw w nauce na zajęcia organizowane przez szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły lub placówki oświatowej.

Zapis ten stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami w zakresie pobierania dopłat do biletów ulgowych (biletów miesięcznych dla uczniów) ponieważ konieczne jest aby przewozy były wykonywane zgodnie z posiadanymi ( i przedłożonymi w stosownym Urzędzie Marszałkowski) zezwoleniami na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Dokonywanie dowozów dzieci w dniach odpracowywania zajęć w innych godzinach niż to wynika z posiadanych zezwoleń powoduje, że przewóz taki traci charakter regularnego i nie może stanowić podstawy do przewozu w oparciu o ustawę uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz. U. z 1992 nr 54, poz. 254 póź. zm).

W związku z tym przewozy te mogą być wykonywane wyłącznie w oparciu o okazjonalne zlecenia przewozowe. Wnioskujemy zatem o dokonanie zmian w treści umowy.

 

Odpowiedzi

Ad. 1

W bieżącym roku szkolnym zamówienie było prawidłowo wykonywane, jeżeli na Część 1 Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Strzegowie i w Dąbrowie zapewnione były 3 autobusy z min. 50 miejscami siedzącymi i jeden autobus z min. 20 miejscami siedzącymi. W przypadku części 2 Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Niedzborzu zapewnione były 2 autobusy z min. 50 miejscami siedzącymi. Przypuszczamy, że taka minimalna liczba autobusów zapewni dowiezienie dzieci do szkoły w przyszłym roku szkolnym najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych (nie dotyczy przedszkola) i nie wcześniej niż 45 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych.

Ad. 2

W § 9 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ - Wzorze umowy Zamawiający zawarł następujący zapis: „Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w trakcie jej trwania, jeśli wystąpią przyczyny, dla których wykonanie umowy w całości lub części nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej. W takim przypadku Wykonawca ma prawo jedynie do tej części wynagrodzenia, która odpowiada zrealizowanej do tego momentu usłudze.”

W przypadku, gdy zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn.zm.) zbiorowym po 31 grudnia 2018 r. działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób nie będzie mogła być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, wówczas Zamawiający zgodnie z powyższym zapisem wypowie umowę z dotychczasowym Wykonawcą i ogłosi nowe postępowanie przetargowe. Mamy jednak nadzieję, że podobnie jak miało to miejsce w poprzednim roku (przedłużono o rok kalendarzowy) w powyższej ustawie dotychczasowe przepisy zostaną wydłużone do min. 28.06.2018 r.

Ad. 3

Zakup biletów miesięcznych będzie dokonywany w trybie art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  (t.j. z 2018 r. poz. 295). Zapis ten zostaje dodany jako ust. 5 w § 1 załącznika Nr 5 do SIWZ – Wzoru umowy

Ad. 4

Zamawiający usuwa sporny zapis z § 4 ust. 5 załącznika nr 5 do SIWZ – Wzoru umowy i zastępuje go zapisem w brzmieniu:

„5. Przewóz świadczony będzie każdego dnia nauki szkolnej, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii świątecznych i dni wolnych od zajęć wynikających z organizacji roku szkolnego – przerw świątecznych, wakacji.”

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                         /-/ Wiesław Zalewski

 

Wiadomości powiązane

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2018 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 170
22 czerwca 2018 11:23 Damian Sobiecki - Opublikowanie dokumentu.
22 czerwca 2018 11:23 Damian Sobiecki - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
22 czerwca 2018 11:22 Damian Sobiecki - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_siwz__poprawiony_wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)