Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 28.06.2018 r.

271.16.2018

           

 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 572983-N-2018 z dnia 2018-06-15 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo, które odbyło się w dniu 28.06.2018 r. o godzinie 1315 w Urzędzie Gminy  w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo pokój Nr 9, Gmina Strzegowo zamieszcza następujące informacje:

1) na sfinansowanie zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę 168 400,00 zł,

z czego:

Część 1:  Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół  w Strzegowie i w Dąbrowie: 124 800,00 zł

Część 2. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Niedzborzu: 43 600,00 zł

2) do dnia 28.06.2018 r. do godziny 1300 wpłynęło:

Część 1: 3 oferty,

Część 2: 3 oferty,

3) oferty złożyli:  

 

Część 1:  Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół  w Strzegowie i w Dąbrowie:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

 (brutto)

 kryterium

„wiek taboru”

kryterium

„czas reakcji Wykonawcy na podstawienie pojazdu zastępczego"

1

Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. - B. Czaplicka, K. Czaplicki,

ul. Makowska 108, 06-300 Przasnysz

201 771,65

15-20 lat

do 30 minut

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 ul. Stefana Roweckiego "Grota" 12

06-500 Mława

155 675,52

10-14 lat

25 minut

3

All-MIT AUTOMOBILE

Andrzej Fabisiak

ul. Graniczna 8, 06-500 Mława

168 840,00

10 lat

15 minut

 

Część 2. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Niedzborzu:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

 (brutto)

 kryterium

„wiek taboru”

kryterium

„czas reakcji Wykonawcy na podstawienie pojazdu zastępczego"

1

Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. - B. Czaplicka, K. Czaplicki,

ul. Makowska 108, 06-300 Przasnysz

89 161,13

15-20 lat

do 30 minut

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 ul. Stefana Roweckiego "Grota" 12

06-500 Mława

81 815,40

13 lat

25 minut

3

All-MIT AUTOMOBILE

Andrzej Fabisiak

ul. Graniczna 8, 06-500 Mława

65 405,20

10 lat

15 minut

 

 

4) termin wykonania zamówienia:

Termin rozpoczęcia –  03.09.2018 r.

Termin zakończenia – 28.06.2019 r.

5) warunki płatności: zaakceptowano warunki płatności ustalone w projekcie umowy.

 

Zgodnie z rozdziałem XI ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wykonawca     w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik Nr 3a i 3b do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

/-/ Wiesław Zalewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2018 15:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Sobiecki
Ilość wyświetleń: 161
28 czerwca 2018 15:46 Damian Sobiecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)