Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT -Dostawa zestawu 12 szt. komputerów przenośnych

Strzegowo, dnia 13.02.2020r.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

 określonego w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

na realizację zadania:

 

Dostawa zestawu 12 szt. komputerów przenośnych w ramach projektu

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zamawiający - Gmina Strzegowo, PI. Wolności 32, 06-445 Strzegowo,

NIP: 5691759048; REGON: 130378440; tel. 23 6794004,

 fax. 23 6794047 e - mail; ug@strzegowo.pl

godziny urzędowania: pon.- pt. 8.00-16.00

II.   Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego". W ramach zamówienia należy dostarczyć 12 szt. komputerów przenośnych (laptopy) z systemami operacyjnymi.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja) znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:

30130 00-6 - komputery przenośne

      48000 00-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 1. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 2. W przypadku wystąpienia w dokumentacji odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne, a odniesieniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
 3. Jeżeli Wykonawca proponuje rozwiązania wykonania przedmiotu zamówienia równoważne w stosunku do norm, europejskich cen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia obowiązany jest udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Jeżeli Wykonawca w miejsce określonych w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, oferuje rozwiązania zgodnie z Polską Normą Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólna specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego obowiązany jest udowodnić w ofercie, że dostawa spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia, a ofert częściowe podlegają odrzuceniu.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, a oferta wariantowa, jeśli zostanie złożona, zostanie odrzucona.
  2. Informacja o podwykonawcach: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełnienia tych warunków:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  w postępowaniu dotyczące:

a)      kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b)      sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c)      zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia do składania ofert, wypełniona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, posiadać datę sporządzenia i czytelny podpis oferenta (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa). Powinna zawierać wymagane załączniki wymienione w pkt. VIII niniejszego zaproszenia.

Kserokopie wymaganych dokumentów Oferent potwierdza za zgodność z oryginałem.

 1. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

      „Oferta w postępowaniu:

Dostawa zestawu 12 szt. komputerów przenośnych w ramach projektu

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego,”

NIE OTWIERAĆ przed dniem 21.02.2020 roku, godz. 13:15".

 1. Miejsce i termin złożenia ofert i otwarcie ofert

Oferty należy składać pisemnie w Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. Nr 1 (sekretariat) w terminie do 21.02.2020r. do godz. 13.00.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie podanym wyżej nie będą rozpatrywane. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 

 1. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 21.02.2020r.  o godz. 13.15, PI. Wolności 32, 06-445 Strzegowo, pok. Nr 9

 1. Termin i forma realizacji zamówienia:

Wykonanie dostawy będzie zrealizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Miejsce realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do budynku Urzędu Gminy w Strzegowie, PI. Wolności 32, 06-445 Strzegowo.

Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu do składania ofert.

Inne informacje:

Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść zapytania bez podawania przyczyn. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w kryterium:

Najniższa cena  - 100%

2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

                                                    cena najniższa

punktacja badanej oferty =    -----------------------     x 100

                                                 cena badanej oferty

 3. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

5. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 1. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
  1. Formularz oferty - załącznik nr 1
  2. Wypełniony opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
  3. Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 3
  4. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
  5. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz ceny brutto powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

 

 1. Cena podana przez wykonawcę za świadczone usługi obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

 

XI.   Informacje dotyczące zawarcia umowy:

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie.

W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

 1. Inne

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do zaproszenia do składania ofert – załącznik nr 3. W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy projektu umowy.

2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

3. Wzór umowy - załącznik nr 3

4.  Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych- załącznik nr 4

 

 

 

 

 

                                                                                                    Strzegowo dnia 13.02.2020 r.

 

 

 

                                                                                                         Z A T W I E R D Z A M:

 

                                                                                                          Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                           /-/ Wiesław Zalewski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2020 19:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Adamczyk
Ilość wyświetleń: 128
21 lutego 2020 15:05 (Krzysztof Adamczyk) - Dodanie załącznika [informacja_wybor_najkorzystniejszej__oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lutego 2020 13:29 (Krzysztof Adamczyk) - Dodanie załącznika [wyjasnienia_tresci_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2020 19:45 (Krzysztof Adamczyk) - Opublikowanie dokumentu.