Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania:

 

Usługa kompleksowego przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

 (nazwa zadania nadana przez Zamawiającego)

 

 1. I.     Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zamawiający - Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo
NIP 569 175 90 48, REGON 130 378 440
tel. (23) 679 40 60 e-mail ug@strzegowo.pl
godziny urzędowania: pon. - pt. 8:00-16:00

 

 1. II.  Tryb udzielenia zamówienia:
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017. Poz. 1579 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000  EURO (art. 4 pkt 8 ustawy pzp).
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. W ramach usługi zawiera się także organizacja szkolenia: usługa cateringowa oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych podnoszących kompetencje  cyfrowe dla uczestników projektu.

 

 1. Zamawiający przewiduje organizację szkoleń z 7 modułów tematycznych:

1.Rodzic w Internecie - 2 grupy po 12 osób.
2. Mój biznes w sieci - 2 grupy po 12 osób.
3. Moje finanse - 2 grupy po 12 osób.
4. Działam w sieciach - 1 grupa po 12 osób.
5. Tworzę bloga - 1 grupa po 12 osób.
6. Rolnik w sieci - 1 grupa po 12 osób.
7. Kultura w sieci - 1 grupa po 12 osób.

Przeszkolonych zostanie 120 osób (10 grup), w tym 12 osób niepełnosprawnych, 24 osoby powyżej 65 roku życia.

 1. Uczestnicy szkoleń: osoby powyżej 25 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, nie posiadające lub posiadające podstawowe kompetencje cyfrowe.
 2. Długość szkoleń: Każde szkolenie trwa 16 godzin (2 dni po 8 godzin)

1)      Godzina szkoleniowa/lekcyjna – 45 min. zegarowych

2)       Dzień szkoleniowy trwa nie dłużej niż 8 godzin szkoleniowych

Dzień szkoleniowy zawiera co najmniej 2 przerwy kawowe i jedną dłuższą przerwę obiadową.

3)      Łączny czas trwania dnia szkoleniowego nie przekracza 8 godzin zegarowych

4)      Liczebność grupy: Grupa szkoleniowa będzie liczyć 12 osób.

5)      Terminy szkoleń: Szkolenia powinny odbywać się w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 28.03.2020r. Zajęcia będą się mogły odbywać w dni powszednie jak i w weekendy. Zamawiający wspólnie z wybranym Wykonawcą przygotuje harmonogram szkoleń.

6)      Miejsce szkolenia: Szkolenia będą się odbywać na terenie województwa mazowieckiego, na terenie Gminy Strzegowo.  Zajęcia mogą się odbywać w szkołach, świetlicach wiejskich, sali konferencyjnej Urzędu Gminy lub innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni miejsce realizacji zajęć w salach dydaktycznych lub innych, z wykorzystaniem pomocy i narzędzi będących na ich wyposażeniu oraz tych nabytych w ramach projektu (sprzęt komputerowy dla uczestników szkoleń).

7)   Ilość szkoleń: Zamawiający zaplanował 10 szkoleń dla 120 osób (7 modułów szkoleniowych dla 10 grup x 12 osób). Zamawiający przed każdym szkoleniem (najpóźniej na 7 dni przed) będzie potwierdzać termin, miejsce oraz ilość osób do przeszkolenia.

8)   Catering i materiały szkoleniowe: Catering składający się z serwisu kawowego (ciastka, herbata, kawa itp.) oraz obiadu -  dwudaniowego dania ciepłego dla każdego uczestnika projektu w każdym dniu szkolenia (tj. 120 os. x  2 dni szkoleniowe = 240 posiłków).

9)   Wykonawca przez cały okres trwania/realizacji umowy będzie pozostawał w stałej współpracy z Zamawiającym w celu m.in. informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia (przez kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, spotkania z Zamawiającym w miarę potrzeb, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych).

10)             Wykonawca, po konsultacjach z Zamawiającym może rozszerzyć szkolenie o dodatkowe zagadnienia w ramach danej tematyki.

11)             Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia szkoleń w oparciu o scenariusze i materiały szkoleniowe wypracowane w ramach programu grantowego, które dostępne są na stronie http://fpgp.eu/polska-cyfrowa-3-1-publikacje-do-szkolen/index.html

12)    Instruktor realizując szkolenia na bazie scenariuszy powinien dostosować je do warunków szkoleniowych, możliwości i potrzeb uczestników.

13)             Wykonawca biorąc udział w postępowaniu wyraża zgodę, aby ewentualne opracowane przez niego materiały zostały publikowane przez Zamawiającego np. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i udostępnione będą instruktorom oraz uczestnikom zajęć.

14)             Wykonawca do ww. opracowanych materiałów udzieli licencji Zamawiającemu na nieograniczone wykorzystanie i upoważni go tym samym do korzystania z tych praw na polach eksploatacji: utrwalanie, kopiowanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie w Internecie, edycja fragmentów lub całości, publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

15)             Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku / faktury VAT, po stwierdzeniu wykonania przedmiotu zamówienia (stwierdzonego protokołem odbioru szkolenia). Płatność zostanie zrealizowana w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego dokumentu. Zamawiający rozliczać się będzie z wykonawcą po zakończeniu każdego szkolenia lub w innym dogodnym terminie ustalonym przez obydwie strony.

16)         Poza treściami uzgodnionymi z Zamawiającym, Wykonawca nie ma prawa do umieszczania na materiałach innych treści, w tym znakowania własnego, reklam własnych lub podmiotów trzecich.

17)         Wszystkie opracowane materiały muszą zawierać informację o współfinansowaniu i logotypy zgodnie z wytycznymi: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” wydanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju zamieszczonego na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres szkoleń dostępny jest na stronie Centrum projektów Polska Cyfrowa:

https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/za%C5%82.-nr-11_Standard-kompetencji-cyfrowych-do-osiagniecia-w-ramach-szkolen_04082017.pdf

Materiały dydaktyczne do szkoleń dostępne są na stronie Operatora;

https://fpgp.eu/polska-cyfrowa-3-1-publikacje-do-szkolen/index.html

Przed przystąpieniem do szkolenia instruktor zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników wstępnego testu umiejętności, w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji, a na koniec szkolenia uczestnicy powinni wypełnić ankietę ewaluacyjną, oceniającą jakość szkolenia.

 

Testy dostępne są pod adresem:

 1. test kompetencji http://badania.koduj.gov.pl/index.php/617828?lang=pl
 2. ankieta ewaluacyjna http://badania.koduj.gov.pl/index.php/754643?lang=pl&encode

 

 1. 1.      Warunki udziału w postępowaniu:

1)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty)

 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
 2. Akceptują przez Zamawiającego warunki płatności
 3. Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 5. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji lub, co do których nie ogłoszono upadłości/likwidacji
 6. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże (Załącznik nr 2), iż posiada odpowiednie zaplecze zdolne do wykonania zamówienia w postaci osoby, która posiada:

- udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

- osoba wyznaczona do realizacji  (tzw. Trener/Instruktor) zobowiązana jest posiadać dokument potwierdzający odbycie szkolenia „Metodologia kształcenia osób dorosłych” u Operatora grantu: Fundacji Promocji Gmin Polskich,( szkolenie  5-dniowe  x 40 godzin).

 

2)      Wykonawca w ramach każdego szkolenia zobowiązany jest do:

 1. Przeprowadzenia szkolenia przez osobę (instruktora) wyznaczoną do realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia przez inne osoby niż wskazane w ofercie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do składania ofert i będą mogły wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu szkolenia z zakresu wskazanego w minimalnym zakresie szkolenia. Propozycja zmiany trenera musi zostać zgłoszona do Zamawiającego najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Zmiana instruktora musi być zaakceptowana przez Zamawiającego oraz Operatora czyli Fundację Promocji Gmin Polskich przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Przeprowadzenia szkolenia na podstawie scenariuszy szkoleniowych oraz materiałów dydaktycznych dostarczonych przez Zamawiającego.
 3. Przeprowadzenia szkolenia zgodnie z profilem grupy, w formie teoretyczno – praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusje).
 4. Zapewnienia wszelkich materiałów w liczbie niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia (sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający). Wykonawca zobligowany jest przygotować materiały zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie https://fpgp.eu/polska-cyfrowa-3-1-publikacje-do-szkolen/index.html
 5. Zapewnienia wyżywienia podczas przeprowadzania szkoleń tj. serwis kawowy, poczęstunek oraz obiad składający się z dwudaniowego dania ciepłego dla każdego uczestnika szkolenia (Dzień szkoleniowy zawiera co najmniej 2 przerwy kawowe i jedną dłuższą przerwę obiadową)
 6. Przeprowadzenia wśród uczestników szkoleń wstępnego testu kompetencji ( na początku szkolenia) i ankiety ewaluacyjnej (na zakończenia szkolenia). Ankiety będą dostępne w trybie on-line, przygotowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Link do ww. ankiety zostanie przekazany Wykonawcy, po jego wyłonieniu.
 7. Prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem szkolenia ustalonym wspólnie z zamawiającym.
 8. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego, w tym dokumentowania zajęć (w formie dzienników zajęć, list obecności i tematów zająć, a także zdjęć).
 9. Zebrania podpisów pod listami obecności, potwierdzenia odebrania materiałów szkoleniowych czy cateringu od uczestników szkolenia.
 10. Przekazania w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia dokumentacji rozliczającej szkolenie, w tym dokumentów potwierdzających ich odbycie (listy obecności, dzienniki zajęć, zdjęcia
 11. Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć:

a)      Rozprowadzania wśród uczestników projektu materiałów projektowych przekazanych przez Zamawiającego;

b)      Zebrania od uczestników projektu dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach (w tym zaświadczenia i oświadczenia).

c)      Nadzór nad dziennikami zajęć, w tym podpisywanie się w rubrykach przeznaczonych dla instruktora.

 1. Dojazd na zajęcia w różne regiony gminy (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi wyłącznie Wykonawca)
 2. Przygotowania programu szkolenia, ścisłego przestrzegania godzin zajęć, czasu przerw, terminów, a w przypadku niemożności odbycia zajęć Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zajęć o przyczynach nieobecności.
 3. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zasad równościowych podczas realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem przekazu równych szans kobiet i mężczyzn, informowania uczestników zajęć o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszy Europejskich oraz do umieszczania na wszystkich materiałach logotypów i informacji o współfinansowaniu.
 4. osoba wyznaczona do realizacji  (tzw. Trener/Instruktor) zobowiązana jest posiadać dokument potwierdzający odbycie szkolenia „Metodologia kształcenia osób dorosłych” u Operatora grantu: Fundacji Promocji Gmin Polskich,( szkolenie  5-dniowe (40 godzinne).
 5. Wykonawca powinien posiadać umiejętności i doświadczenie zgodne z zapisami w dokumencie „Standard szkoleń” (pkt II). Są to umiejętności:

 Metodyczne:

– umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.

- umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy

- wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym

- umiejętność motywowania uczestników

Techniczne:

-umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony itp.)

- umiejętność korzystania z Internetu.

- umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie

- umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych

- umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych

- umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

 

Ponadto:

 1. Osoba realizująca przedmiot zamówienia nie może być zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie.
 2. Łączne zaangażowanie zawodowe prowadzącego zajęcia w realizację wszystkich projektów strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym, ze środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

 

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji informacji zawartych w załączniku nr 2.

Ocena formalna spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń.

 

 

 1. IV.        Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia do składania ofert, wypełniona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, posiadać datę sporządzenia i czytelny podpis oferenta. Powinna zawierać wymagane załączniki. Oferta powinna zawierać informacje potwierdzające stawiane przez Zamawiającego wymagania. Kserokopie wymaganych dokumentów Oferent potwierdza za zgodność z oryginałem. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane.
  2. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Oferta w postępowaniu: „Usługa kompleksowego przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”,

NIE OTWIERAĆ przed dniem 27.02.2020 roku, godz. 13:15”.

 

 1. V.                Termin i forma realizacji zamówienia:

Wykonanie usługi będzie zrealizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonanie nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do 28.03.2020r.

 

Miejsce realizacji  zamówienia:

Szkolenia będą się odbywać na terenie województwa mazowieckiego, na terenie Gminy Strzegowo.

 

Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu do składania ofert.

 

Inne informacje:

Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść zapytania bez podawania przyczyn. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.

 

 

 1. I.              
 2. II.              
 3. VI.             Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów, którymi są:

I. Cena (C)- 90%

II. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (K)- 10%

I. KRYTERIUM CENA (C ) – 90 PUNKTÓW

Przez CENĘ rozumie się wynagrodzenie Wykonawcy za całość prac do wykonania, uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań publiczno-prawnych, także podatku od towarów i usług – VAT, jeśli dotyczy).

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów= 90 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

 

                                                                 cena najniższa ofertowa spośród ofert badanych

punktacja badanej oferty  C =    -------------------------------------------------     x 90

                                                              cena badanej oferty

 

II. KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB DO REALIZACJI ZADANIA (K) - 10 PUNKTÓW

Zamawiający w ramach kryterium KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOSWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB DO REALIZACJI ZADANIA – przyzna punkty według poniższych zasad:

Ocena ofert w ramach tego kryterium dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę oświadczeń do oferty:

                                                                liczba przeszkolonych osób dorosłych

punktacja badanej oferty  K= -------------------------------------------------- x 10

                                                              najwyższa liczba przeszkolonych osób dorosłych

 

Ostateczna ocena ofert to suma punktów z każdego z kryterium: Kryterium I+ Kryterium II

Za najkorzystniejszą zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.

Zamawiający ma prawo zażądać od oferenta potwierdzenia na prawdziwość składanych oświadczeń dodatkowych dokumentów.

 

 

 

VII.Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wykaz – wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych – Załącznik nr 2
 3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenia lub oświadczenia dotyczące posiadanych kwalifikacji do realizacji zamówienia.
 4. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
 5. VIII.       Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz ceny brutto powiększonej o obowiązujący podatek VAT. 

 1. Cena oferty podana przez wykonawcę za świadczone usługi zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915) oraz powinna zawierać wszelkie koszty i obciążenia związane z należytym wykonaniem zamówienia. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie zamawiający będzie musiał podjąć, a wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w przedmiotowym opisie nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia np. koszty dojazdu czy koszty udziału w kursie „Metodologia kształcenia osób dorosłych”. Podana w ofercie cena obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
 2. X.      Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 27.02.2020r. do godz. 13.00

w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Strzegowie, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, pok. nr 1, w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. IV.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Koszty przygotowania ofert ponosi Wykonawca.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 1. XI.        Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 27.02.2020r. o godz. 13.15, w Urzędzie Gminy w Strzegowie, sala konferencyjna pok. Nr 9, osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Bożena Robakiewicz, tel.: 23 6794060 w.23

 

 1. XII.     Informacje dotyczące zawarcia umowy:

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie.

W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

 1. XIII.       Inne

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Strzegowo (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo lub drogą e-mailową pod adresem: ug@strzegowo.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia publicznego.

5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu wyboru wykonawcy w procesie zamówień publicznych.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków zleceniodawcy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 
 

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Strzegowo

                                                                                                            /-/ Wiesław Zalewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2020 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Adamczyk
Ilość wyświetleń: 124
28 lutego 2020 11:12 (Krzysztof Adamczyk) - Dodanie załącznika [informacja_wybor_najkorzystniejszej__oferty_strzegowo_28022020_instru ktorzy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2020 13:24 (Krzysztof Adamczyk) - Opublikowanie dokumentu.
19 lutego 2020 13:24 (Krzysztof Adamczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)