Przetargi - archiwum

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi Mdzewo – Mdzewko – Dąbrowa - Dalnia Zadanie 2 oraz budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dąbrowa

                                                                                                                              Strzegowo 23.08.2011 r.

271.11.2011

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa drogi Mdzewo – Mdzewko – Dąbrowa - Dalnia Zadanie 2 oraz budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dąbrowa”.

 Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia  o zamówieniu:

212189-2011.       

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na zadanie „Przebudowa drogi Mdzewo – Mdzewko – Dąbrowa - Dalnia Zadanie 2 oraz budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dąbrowa” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A.

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 257 037,74  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.  Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów                  w kryterium

„Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A.ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8,      06-500 Mława

100,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka     z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

94,52

94,52

3

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

80,35

80,35

4

PRID-Ciechanów Spółka z o.o. Chotum 46A,        06-452 Ościsłowo

72,04

72,04

W przedmiotowym postępowaniu żaden z wykonawców nie został wykluczony  z postępowania nie została też odrzucona żadna oferta.

 

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.strzegowo.pl

3. a/a

                        Wójt Gminy Strzegowo

  

                        /-/ Wiesław Zalewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.08.2011
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2011 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Klimkiewicz
Ilość wyświetleń: 28414
23 sierpnia 2011 13:13 (Wojciech Klimkiewicz) - Dodanie dokumentu.